Yêu cầu chôn Anh Lý Tống tại Nghĩ a Trang Quân Đội tại Little Saigon

Trình bày toàn bộ vấn đề về sự mưu đồ bất chính của bàn tay lông lá cộng sản làm nhục Anh Lý Tống. Đặt vấn đề với Việt gian Phát Bùi, Hoàng Kiều, Lê Xuân Nhuận, Lê Xuân Lộc, Cù Thái Hòa, Hứa Trung Lập và tập đoàn.

Yêu cầu chôn Anh Lý Tống ở Nghĩa Trang Quân Đội tại Little Saigon

NGÔ KỶ Báo cáo: LÝ TỐNG Mộ Phần…Ở Nghĩa Trang QLVNCH ??? dài 4 giờ 25

https://www.youtube.com/watch?v=b3cY2n_XLuA

youtube.png

NGÔ KỶ Báo cáo: LÝ TỐNG Mộ Phần…Ở Nghĩa Trang QLVNCH ???

NGÔ KỶ BÁO CÁO S.O.S….MỘ PHẦN LÝ TỐNG…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s